Privacy Statement

De Kuip verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door De Kuip. Het bestuur van De Kuip heeft een privacy beleid opgesteld.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over een persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld een adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook een voornaam samen met een geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt De Kuip persoonsgegevens?

De Kuip verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Personeelsleden
  • Bestuursleden
  • Vrijwilligers
  • Huurders
  • Leveranciers
  • Andere relaties

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Bestuur en beheerder van De Kuip verwerken persoonsgegevens in onze administraties en de daaraan gerelateerde applicaties zoals onze crediteuren- en debiteurenadministratie.

Waarvoor verwerkt De Kuip persoonsgegevens?

Als iemand aan de slag wil gaan als vrijwilligers, huurder, personeelslid of een andere relatie met ons aan wil gaan, hebben wij persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen we op de juiste wijze iemand inschrijven als vrijwilliger, huurder, personeelslid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verzekeringen, inschrijving KvK of een specialisme of functie van een bepaald persoon.

We gebruiken naam en adresgegevens om bijvoorbeeld contact te kunnen onder houden met deze personen. Gegevens kunnen en worden niet gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom loon, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt De Kuip ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met toestemming  van de betrokken persoon. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Hoe gaat De Kuip met mijn persoonsgegevens om?

De persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen De Kuip of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Wie kan er bij de persoonsgegevens?

Bestuur en beheerder kunnen de persoonsgegevens in zien. De betrokken persoon kan tevens zelf zijn persoonsgegevens opvragen bij het bestuur van De Kuip.

Uitwisseling van persoonsgegevens binnen De Kuip en extern

De Kuip kan indien dit noodzakelijk is persoonsgegevens verstrekken binnen De Kuip. Denk aan een organisatie van een activiteit. Via de website of een opgave formulier aan de bar worden gegevens verzameld. Deze kunnen gedeeld worden met de personen die deze activiteit organiseren. Dit kan eventueel ook een externe partij zijn die bijvoorbeeld een workshop geeft.

Hoelang worden de gegevens bewaard?

Gegevens worden bewaard totdat de samenwerking met De Kuip wordt beëindigd. Na het stopzetten van de samenwerking worden deze gegevens zo spoedig mogelijk verwijderd. In bijzondere gevallen kunnen beperkte gegevens bewaard worden. Denk aan bijvoorbeeld een reünie met huidige en oud vrijwilligers. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is De Kuip gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Foto’s & video’s

Wij kunnen foto’s & video’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze accommodatie publiceren op onze website en social media, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

Kan men zien welke gegevens De Kuip van personen verwerkt?

Bij het bestuur kunnen persoonsgegevens opgevraagd worden via secretariaat@de-kuip.nl.

Waar kan men terecht met vragen, opmerkingen of een klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door De Kuip kan men terecht bij het bestuur van De Kuip via secretariaat@de-kuip.nl.

Wijzigingen privacy beleid

De Kuip behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het privacy beleid kan opgevraagd worden via www.de-kuip.nl/privacy.

Vragen? Neem nu contact met ons op